Download algemene voorwaarden

Creastone
Schuurmansweg 3a
7156 SK Beltrum,
Handelsregister nr 65002121
hierna te noemen: gebruiker
Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of
bedrijf;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.
Artikel 2 Algemeen
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding
en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten
met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden
betrokken.
3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk
en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze
voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel
nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en koper
slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de
voorwaarden van gebruiker.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn
of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en koper zullen alsdan overleggen
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding
is genoemd.
2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende
dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden
indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig
dagen wordt bevestigd.
3. Levertijden in offertes van de gebruiker zijn indicatief en geven de koper bij
overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in of exclusief BTW en
andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en
verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt
dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker
anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een
deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig
deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op
dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het
recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper
in rekening te brengen.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker
is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde
te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd
kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader
van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een
door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper
toerekenbaar is.
Artikel 5 Levering
1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker.
2. Indien levering geschiedt op basis van “Incoterms”, zullen de op het moment
van het sluiten van de overeenkomst geldende “Incoterms” van toepassing zijn.
3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij
hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens
de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie
of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de
zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
5. Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten
in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
6. Indien gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering
van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan gebruiker ter
beschikking heeft gesteld.
7. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding
van een termijn dient de koper gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.
8. Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst
is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt.
Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd
kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
Artikel 6 Monsters en modellen
1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed
slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde
te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee
zal overeenstemmen.
2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van
de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts
als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
Artikel 7 Onderzoek, reclames
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder
geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper
te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen
met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het
normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering
schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten
behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden
na levering te worden gemeld.
3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht
tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te
retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van
de gebruiker op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.
Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten
1. Indien gebruiker met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de
gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
2. Gebruiker mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen
het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante
prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen,
lonen, grondstoffen, halffabrikaten verpakkingsmateriaal.
3. De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere
heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,
waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke
uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en
/ of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of
aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
Gebruiker zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve
consequenties heeft, zal gebruiker de koper hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van
dit vast tarief tot gevolg heeft.
5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal gebruiker geen meerkosten in rekening
kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden
die aan hem kunnen worden toegerekend.
Artikel 10 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen
de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan
is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van
1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente
geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment
dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de
koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.
4. Gebruiker heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken
in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de
opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende
rente.
Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling
weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet
eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
5. Gebruiker heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening
te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen
na factuurdatum.

6. Kortingscodes die gebruikt worden dienen goedgekeurd te worden door Creastone, wanneer een kortingscode onrechtmatig gebruikt wordt heeft Creastone het recht deze korting op de betaling in te trekken.
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele
ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz.
blijven eigendom van gebruiker totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit
alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht
gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte
te stellen.
4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade
alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter
inzage te geven.
5. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde
onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van
een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel
worden gebruikt.
6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten
wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare
toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen
te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken
mede terug te nemen.
Artikel 12 Garantie
1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke
eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken
ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn
bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van
het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt
aan gebruiker.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden
na levering.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de
zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering
redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek
door koper, naar keuze van gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval
van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker
te retourneren en de eigendom aan gebruiker te verschaffen.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als
gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke
toestemming van gebruiker, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan
wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden
waarvoor de zaak niet bestemd is.
6. Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde
werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de
zaak er voor wordt verstrekt.
Artikel 13 Incassokosten
1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening
van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over
het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van S 50,00.
2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk
waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens
voor rekening van koper.
4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
Artikel 14 Opschorting en ontbinding
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:
- Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen.
In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of
niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de
tekortkoming haar rechtvaardigt.
- koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft
of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting,
tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer
kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op
de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien gebruiker aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter
beschikking heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen
in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de
koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor
zijn rekening.
2. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog
in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht
de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging,
op koper te verhalen.
Artikel 16 Aansprakelijkheid
1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid
van gebruiker jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties”
is geregeld.
2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid
beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte
van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot
maximaal S 1000.00 (Zegge:duizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde
beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het
voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,
voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker
aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker
toegerekend kan worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade
als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor
directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld
van gebruiker of zijn ondergeschikten.
Artikel 17 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de
overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper
juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van
een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.
Artikel 18 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij
daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten
aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis
had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen
uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee
maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels
gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal
kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden
deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
Artikel 19 Vrijwaringen
1. De koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot
rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens,
die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien koper aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of
software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische
bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt
gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op
grond van de Auteurswet.
2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen,
tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte
ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of
(elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan
de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen,
tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd
om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande
toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt
of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte
stukken anders voortvloeit.
5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij
geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 21 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie
die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld
of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde
rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet
kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan
recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding
of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van
de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 22 Niet-overname personeel
1. De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na
beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter
zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen
waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft
gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in
dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
Artikel 23 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft
gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 24 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van
toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 25 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel
te Enschede.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden,
is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die
gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Artikel 26 cookies
www.creastone.nl gebruikt op verschillende locaties van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die
worden opgeslagen op uw computer en opgeslagen door uw browser. Ze dienen ons aanbod
gebruiksvriendelijk, maken het effectiever en veiliger te maken. Verder cookies onze systemen
om uw browser te herkennen en om diensten te verlenen. Cookies geen persoonlijke gegevens bevatten.
Het gebruik van remarketing of "soortgelijke doelgroepen" functie van Google Inc.
De provider gebruikt op de website de remarketing of "soortgelijke doelgroepen" - functie van Google
Inc. ( "Google"). Met behulp van deze functie, de provider kunnen bezoekers van de website met gerichte reclame
beroep door gepersonaliseerd voor bezoekers van de website van de provider, interest-based
Reclame advertenties worden weergegeven wanneer ze andere websites in het Google Display Netwerk. naar
Het uitvoeren van de analyse van het gebruik Webseiten- welke van de grondslag voor de totstandbrenging
is op interesses gebaseerd adverteren, Google is bekend. cookies. Daartoe Google slaat een klein
Bestand met een reeks getallen in de browsers van de bezoekers van de website. Over dit nummer de bezoeken zijn
vangt de website evenals anonieme informatie over het gebruik van de website. Het doet er niet op te slaan
Persoonlijke gegevens van bezoekers van de website. Bezoek onder andere website in
Google Display Netwerk worden weergegeven advertenties, de eerder zeer waarschijnlijk
verwijzend product en informatie gebieden beschouwd.
U kunt het gebruik van cookies permanent uitschakelen door Google door de volgende
Volg de link en bewaar het op voorwaarde dat er plug-in en installeer het:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Als alternatief kunt u het gebruik van cookies uitschakelen door derden door de
Deactivering van het Network Advertising Initiative (Network Advertising Initiative) onder
Http://www.networkadvertising.org/choices/ bellen en de verdere informatie daar vermelde
implementeren opt-out.
U kunt meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google
bekeken op: http://www.google.com/privacy/ads/
Met behulp van Google Adwords het bijhouden van conversies
We maken gebruik van de online reclame-programma "Google AdWords" en als onderdeel van het Google AdWords
Het bijhouden van conversies. Het bijhouden van conversies is een analyse dienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043; "Google").
Wanneer u klikt op een advertentie van Google geleverd, zal de cookie voor het bijhouden van conversies is ingeschakeld
Uw computer opgeslagen. Deze cookies hebben een beperkte geldigheidsduur, geen persoonsgegevens bevatten
Gegevens en dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.
Als je bepaalde webpagina's van onze website te bezoeken en de cookie nog niet is verstreken, kan
Google en we beseffen dat u de advertentie heeft geklikt en vervolgens naar die pagina.
Elke Google AdWords-adverteerder krijgt een andere cookie. Er is dus geen manier dat cookies door middel van
De websites kunnen worden gevolgd door adverteerders.
De informatie verkregen door de omzetting koekje, dienen conversiestatistieken
creëren adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Hier, de klantervaring
het totale aantal gebruikers die op hun advertentie heeft geklikt en een met een
Conversietrackingtag voorzien kant werden doorgestuurd. Echter, kregen zij geen informatie met
die gebruikers kunnen u persoonlijk te identificeren.
Als u niet wilt deelnemen aan het volgen, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de
voorkomen dat de installatie van cookies door het veranderen van de instellingen van uw browser
(Disable optie). U bent dan niet opgenomen in de statistieken bijhouden van conversies.
Meer informatie en het privacybeleid van Google is te vinden op:
http://www.google.de/policies/privacy/
Het gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ( "Google"). Google Analytics
maakt gebruik van zgn. "Cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van de
Gebruik van de website, zodat u. De informatie die door het cookie gegenereerde over uw
Het gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar
opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, uw IP-adres is
Echter, Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de volledige
IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort.


Algemene voorwaarden voor levering van goederen en diensten